linux下批量替换文件内容的方法

10/21/2015来源:网络管理人气:2758

 对于单个文件,使用sed命令很容易做到。如果需要替换某个指定文件夹下所有文件,借助grep和sed组合成一条命令也可以轻松搞定。

 grep命令可以查找单个文件或文件夹下文件中的内容,使用参数“r”或“-R”可以递归查找指定文件夹下的所有文件;参数“l”可以让grep输出包含指定字符串的文件名,首次匹配成功后立刻停止对同文件的查询。如果不使用“l“,grep查询单个文件时输出文件中所有包含指定字符串的行,对文件夹查询时则按照“文件名:包含字符串行”的方式输出。

 将下面的内容替换掉。
http://Ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js

 http://libs.baidu.com/jquery/1.9.0/jquery.js

 复制代码

 代码如下:

 sed -i "s/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js/libs.baidu.com/jquery/1.9.0/jquery.js/g" 1.htm

 sed -i "s/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js/libs.baidu.com/jquery/1.9.0/jquery.js/g" `ls`

 你可能对linux之sed用法 感兴趣。

 有了上面提到的知识,执行批量替换的命令可以写为:

 grep "netingcn" -rl /assign-path | xargs sed -i 's/netingcn/www.netingcn/g'

 或

 sed -i 's/netingcn/www.netingcn/g' `grep "netingcn" -rl /assign-path`

 还有一种比较复杂的写法:

 grep "netingcn" * -R | awk -F: '{PRint $1}' | sort | uniq | xargs sed -i 's/netingcn/www.netingcn/g'

 其中命令awk用于分割字符串、uniq对结果进行除重。

 1、网络上现成的资料

 格式: sed -i "s/查找字段/替换字段/g" `grep 查找字段 -rl 路径`

 linux sed 批量替换多个文件中的字符串

 sed -i "s/oldstring/newstring/g" `grep oldstring -rl yourdir`

 例如:替换/home下所有文件中的www.admin99.net为admin99.net

 sed -i "s/www.admin99.net/admin99.net/g" `grep www.admin99.net -rl /home`

 exp:sed -i "s/shabi/$/g" `grep shabi -rl ./`

 2、自己额外附加

 2.1 将文件1.txt内的文字“garden”替换成“mirGarden”

 # sed -i "s/garden/mirGarden/g" 1.txt //sed -i 很简单

 2.2 将当前目录下的所有文件内的“garden”替换成“mirGarden”

 ## sed -i "s/garden/mirGarden/g" `ls` //其实也就是ls出多个文件名而已